مسیحیان معجزات حضرت عیسی (علیه السلام) را دلیل بر الوهیت ایشان دانسته‌اند در حالی که خود مسیح اذعان دارد که با قدرت و توان خودش معجزه نمی‌کند و با قدرت خداست که معجزه می‌کند.

 پایگاه جامع فرق، ادیان ومذاهب_یکی از دلائل مسیحیان مبنی بر خدا بودن مسیح، انجام معجزاتی بود که از وی سر زد، مسیح مرده زنده کرد[1] و از آنجایی که  عهد عتیق می‌گوید خداست که مرده زنده می‌کند [2] پس مسیح هم خداست.
او بیماران را شفا داد[3]، با تعداد کمی غذا پنج هزار نفر را سیر کرد[4] و بسیاری از معجزات دیگر که با مطالعه‌ی انجیل خواهیم دید. اما در برسی این استدلال می‌بینیم که کاملا ناتمام است چرا که خود مسیح اذعان دارد که این معجزات را خودش انجام نمی‌دهد و از طرف خداست که این امور واقع می‌شوند: «به‌ راستی به شما می‌گویم كه پسر هیچ‌ كاری را نمی‌تواند از پیش خودش انجام دهد[5] و یا «من تو (خدا) را بر روی زمین تمجید می‌نمایم، عملی را كه به من عطا فرمودی تا انجام دهم را كامل می‌نمایم» [6]

پی‌نوشت:
[1]. کتاب مقدس، یوحنا،11 : 17
[2]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، 1 سموئیل 2 : 6
[3]. همان، یوحنا 9: 1-7
[4].همان، یوحنا 6: 1ـ13
[5].همان، یوحنا 5: 19
[6].همان، یوحنا 17: 4