وهابیت مسلمانان را متهم به شرک و کفر می‌کنند و حتی شرک مسلمانان را بدتر از شرک مشرکین صدر اسلام می‌دانند. زیرا معتقدند که مسلمانان مانند مشرکین صدر اسلام مشرک هستند.
وهابیت می‌گوید: مشرکین صدر اسلام در توحید عبادی اشکال داشتند، زیرا به‌جای پرستش خدای یگانه، بت‌ها را می‌پرستیدند  و مسلمانان نیز مانند مشرکین، با توسل به پیامبر و اولیاء غیر از خدا را عبادت می کنند.[شرح كشف الشبهات، ص16]
بن عثیمین از علمای طراز اول وهابیت است. وی در مقایسه مسلمانان به مشرکین صدر اسلام می‌گوید: اگر مشرکین زمان ما بگویند که مشرکین بت می‌پرستیدند و ما بندگان صالح خدا را واسطه قرار داده‌ایم و این بندگان صالح بت نیستند. به آنان خواهیم گفت: هر کسی غیر خدا را عبادت کند، او را معبود خود ساخته است و فرقی بین عبادت بت و عبادت انبیاء و اولیاء وجود ندارد. زیرا هیچ کدام نمی‌توانند چیزی را از بندگان رفع کنند.[همان، ص61]
سخن این عالم وهابی دلیلی است بر تکفیر مسلمانان. در پاسخ از این سخنان باید گفت: مسلمانانی که به انبیاء و اولیاء متوسل می‌شوند آنان را عبادت نمی‌کنند، بلکه از آنان استمداد می‌جویند تا با کمک آنان به خداوند تقرب جویند.

پی‌نوشت:

بن عثیمین، شرح كشف الشبهات ویلیه شرح الأصول الستة، چاپ اول: دار الثریا للنشر والتوزیع، ریاض1416ق.