کسانی که قصد تشرف به دین اسلام را دارند، بدون کمترین هزینه یا بدون به کاربردن وسایلی خاص، با نیت مسلمان شدن و اعتقاد عملی و نظری به فرامین اسلامی و به کاربردن جمله‌ای (شهادتین) مشرف به دین اسلام می‌شوند. اما صوفیه که خود را از مسلمانان می‌دانند، برای داخل شدن شخصی به فرقه صوفیه فرایندی خاص تعریف کرده و همراه داشتن وسایلی جهت تشرف به صوفیه را الزامی می‌دانند. «به همین لحاظ طالب [ورود به فرقه صوفیه] باید مقداری پارچه سفید، سه کیلو نبات، یک جوز هندی، سکه، انگشتر تهیه کرده و آماده تشرف شود.» (واحدی تقی، در کوی صوفیان، ص 159)
ورود به دین مبین اسلام برای هر فردی به راحتی صورت می‌گیرد. اما فرقه‌های انحرافی وسایلی برای ورود به فرقه خود از مرید طلب می‌کنند تا به مرید القا کنند که بدون وجود مرشد نمی‌تواند در این طریقه وارد شده و طریقه ایشان فراتر از دین اسلام است.
پی‌نوشت:
واحدی تقی، در کوی صوفیان، نخل دانش، تهران، 1384