با به وزارت رسیدن فرخ‌رو پارسای بهائی، ساختارهای آموزشی ایران، به نفع منافع بهائیت و غرب تغییر کرد. گزارش‌های ساواک نشان‌دهنده‌ی واکنش دائمی این وزیر بهائی، به ارزش‌های دینی و ممانعت از حضور معلّمان و دانش‌آموزان مُحجبه در مدارس بوده است.(نیمه‌ی پنهان، ج 20، ص 96)
بهائیت در آن دوران، بر اساس سناریویی از پیش ترسیم شده، با هدف مقابله با اسلام ناب، موضوع باستان‌گرایی و توجه به ایران پیش از اسلام را در دستور کار خود قرار داد. با سرکوب قیام 15 خرداد توسط جلادان رژیم پهلوی، جسارت بهائیت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی به نحو چشم‌گیری افزایش یافت. تا جایی که بهائیان بی‌مهابا به تبلیغ پرداخته و استادان بهائی در دانشگاه‌ها، آشکارا به تبلیغ بر ضد اسلام و تجمید از بهائیت می‌پرداختند.(ر.ک: اسناد فعالیت بهائیان در دوره‌ی محمدرضا پهلوی)
- پی‌نوشت:
انتهای تاریکی، نیمه‌ی پنهان، کیهان، 1384.
برای اطلاع بیشتر از این اسناد: ر.ک: ثریا شهسواری، اسناد فعالیت بهائیان در دوره‌ی محمدرضا پهلوی.