برخلاف ادعای مسیحیان حضرت مسیح خود را پیامبر خدا و فرستاده او می‌داند نه خدای پسر و پسر خدا. عیسی در یک ضرب المثل به مردم، خود را پیامبر معرفی می‌کند و می‌گوید: به شما میگویم كه هیچ «پیامبری» در دیار خویش پذیرفته نیست. و همچنین مردم برای معرفی او گفتند: این است عیسی نبی از ناصره جلیل.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_حضرت عیسی علیه السلام، در انجیل موجود، در موقعیتهای مختلف و به دور از الوهیت آفرینی، از خود به عنوان پیامبر و"فرزند انسان" یاد می‌كند. به طور مثال:«عیسی به ایشان گفت: بیگمان این مثَل را بر من خواهید آورد كه «ای طبیب خود را شفا ده! آنچه شنیده ایم در كَفَرناحوم كرده ای، اینجا در زادگاه خویش نیز انجام بده.» سپس افزود: آمین، به شما میگویم كه هیچ پیامبری در دیار خویش پذیرفته نیست.[1]
همچنین طبق نقل کتاب مقدس، مردم معاصر با حضرت عیسی، پیروان یا مردمی كه به هنگام وقوع معجزات وی حضور داشتند، وی را پیامبر، و نه "پسرخدا" به حساب می‌آوردند. به عنوان مثال در انجیل متی آمده است «و چون وارد اورشلیم شد، تمام شهر به آشوب آمده، می‌گفتند: این كیست؟ آن گروه گفتند: این است عیسی نبی از ناصره جلیل.»[2]
اگر عیسی مسیح فرزند خدا و دارای جنبه الوهیت بود چه دلیلی داشت خود را پیامبر خدا معرفی کند؟ آیا نباید الوهیت خویش را برای افرادی که او را پیامبر می‌خواندند بیان کند؟

پی نوشت:
[1] کتاب مقدس مسیحیان، انجیل لوقا، 4 : 23 -24.
[2] همان، انجیل متی، 21 : 10- 11.