عقاید باطلی مانند تثلیث در جوامع متمدن نتیجه ای جز انکار خدا نداشته است. اسکار لند برگ، فیزیکدان آمریکایی می‌نویسد: در خانواده‌های مسیحی، بیشتر بچه ها در ابتدا به یک خدایی شبیه انسان ایمان می‌آورند و پس از مدتی مفهوم خدا به کلی متروک می‌شود و از ذهن خارج می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_اسـکار لنـد برگ - فیزیکـدان آمریکایی - می نویسـد:  در خانواده های مسـیحی، اغلب اطفال در اوایل عمر به وجود خـدایی شبیه انسـان ایمان می آورنـد؛ مثل این که بشـر به شـکل خـدا آفریـده شـده است. این افراد، هنگامی که وارد محیط علمی می‌شونـد و به فراگرفتن و تمرین مسائـل علمی اشـتغال می ورزنـد، این مفهوم  ضـعیف  و انسـانی شـکل خـدا، نمی توانـد با دلایل منطقی و مفـاهیم علمی متنـاسب باشـد و در نتیجه بعـد از مـدتی که امیـد هر گونه سـازش از بین می رود، مفهوم خـدا به کلی متروك و از صحنه فکر خارج می شود.[کتاب اثبات وجود خدا، جان کلوور مونسما، ترجمه احمد آرام ص  16]