مسیحیان طبق آموزه‌های پولس معتقدند که خدا با فدا شدن عیسی مسیح، بار سنگین انجام شریعت را از دوش ما برداشت و اگر کسی بخواهد با اعمال شریعت به نجات برسد ملعون است. این در حالی ست که عیسی کلیدهای پادشاهی و شبانی مسیحیان را به پطرس شریعت محور سپرد و به او گفت:« آنچه برزمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد.» (متی 16 : 19) (یوحنا 21 : 16) پولس نه تنها برای آنچه پطرس در زمین  می بندد ارزشی قائل نمی‌شود و با پطرس در  مساله « تاثیر شریعت در نجات »  مخالفت می‌کند. (غلاطیان 2 : 11) بلکه طرفداران شریعت را سگ خطرناک و شیطان صفت می خواند. (ترجمه تفسیری، فیلیپیان 3 : 2)
بالاخره پطرس طبق گفته عیسی « پادشاه  و شبان» است و یا  به گفته پولس « شیطان صفت و ...»؟! مسیحیان درست می گویند یا پادشاه و شبان و نماینده عیسی مسیح بر آنها؟!