روایاتی در سفارش به محبت امیرالمومنین علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) در منابع روایی اهل سنت موجود است. این روایات به نقل از پیامبر می‌گویند: هر کس علی را دوست بدارد، مرا دوست دارد و هر کس علی را دشمن دارد، مرا دشمن داشته است و هر کس علی را اذیت کند، مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده است.

دو روایت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) از منابع روایی اهل سنت در توصیه و سفارش به محبت امیرالمومنین علی (علیه السلام):
«هر کس علی را دوست بدارد، مرا دوست دارد و هر کس علی را دشمن دارد، مرا دشمن داشته است و هر کس علی را اذیت کند، پس مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده است.»(المجالس الوعظیه فی شرح احادیث خیرالبریه، ج2، ص168)
«ای محمد! خداوند امر فرموده که علی و دوست‌داران علی را دوست بداری، زیرا خداوند، علی و محبین علی را دوست دارد.»(تاریخ مدینه دمشق، ج39، ص201)
بنابراین طبق روایات اسلامی دوستی و دشمنی با علی (علیه السلام) نقش مهمی در ایمان و کفر دارد و علی (علیه السلام) میزان و ترازوی اسلام است.

پی‌نوشت:

«من أحب علیاً فقد أحبنی، ومن أبغض علیاً فقد أبغضنی، ومن آذى علیاً فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى الله.» شمس الدین محمد بن عمر شافعی(م956)، المجالس الوعظیه فی شرح احادیث خیر البریه من صحیح الامام  البخاری، تحقیق احمد فتحی، دارالکتب العلمیه، بیروت:1425ق، ج2، ص168
«إنّ جبریل نزل على رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال یا محمد إن الله یأمرك أن تحب علیا وتحب من یحبه فإن الله یحب علیا ویحب من یحبه.» ابی القاسم علی بن الحسن شافعی، (م571)، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق محب الدین ابی سعید، دارالفکر، بیروت:1995، ج39، ص201