علامه شرف الدین در پاسخ به شیخ سلیم که شیعیان را علت اختلافات دانسته می‌گوید: همانگونه که جایز است، چهار مذهب باشد، پنج تای آن نیز جایز است! چه‌طور ممکن است که وجود چهار مذهب با اجتماع و اتحاد مسلمانان موافق باشد، اما همین که به پنج رسید، اجتماع از هم پراکنده شود و مسلمانان هر کدام به راهی روند و باعث از هم گسیختگی جامعه شوند!؟

علامه شرف الدین در پاسخ به نامه شیخ سلیم که شیعیان را علت اختلافات دانسته می‌گوید: همان‌گونه که جایز است، چهار مذهب باشد، پنج تای آن نیز جایز است! چه‌طور ممکن است که وجود چهار مذهب با اجتماع و اتحاد مسلمانان موافق باشد، اما همین که به پنج رسید، اجتماع از هم پراکنده شود و مسلمانان هر کدام به راهی روند و باعث از هم گسیختگی جامعه شوند!؟ چه خوب بود، وقتی شما ما را به وحدت مذهبی می‌خواندید، مذاهب اربعه اهل تسنن را هم به آن دعوت می‌نمودید! چگونه است که شما تابعان مذهب اهل بیت را سبب قطع پیوند اجتماعی می‌دانید، اما پیروان دیگر مذاهب را، هر چند از نظر مذهب، مشرب و خواسته‌ها متعدد و مختلف باشند، باعث اجتماع دل‌ها و اتحاد عزم‌ها می‌پندارید!؟ (المراجعات، ص48-49)

پی‌نوشت:

سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، المراجعات، ترجمه: محمد جعفر امامی، ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران 1388، ص48-49.